اطلاعیه : یازده رشته، از فهارس بهای واحد پایه سال 93 توسط معاونت برنامه ریزی به تاریخ 93/4/31 اصلاح  ویرایشی شده اند ،به بخش فهارس بهای سایت کانون مراجعه فرمایید.