ابلاغ : اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ، موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  ​