ابلاغ بخشنامه : نحوه دریافت مستندات فیزیکی در فرآیند تشخیص صلاحیت شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران