ابلاغ : شاخص هاي قطعي دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1396