ابلاغ : موافقتنامه اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي برنامه ششم - ۱۴۰۰-۱۳۹۶ (ملي - استاني) - فرم ۱ - خلاصه طرح - سال مبادله: ۱۳۹۶