شاخص‌های مهم لایحه بودجه 97 را بشناسید

در یک نمای کلی شاخص های مهم لایحه بودجه سال آینده از حیث ترکیب درآمدها و مصارف و اعتبارات هزینه‌ای را بشناسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، لایحه بودجه سال 97 کل کشور دارای ویژگی‌ها و شاخص‌های متعددی است.

طبق این لایحه سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به سال 96 حدود 0.8 درصد کاهش یافته به و 66.1 درصد از درآمد عمومی رسیده است. همچنین در این شاخص‌ها سهم عواید حاصل از نفت از 25.3 درصد در سال جاری به 27.4 درصد رشد دارد.

براساس این آمارها،‌ در بخش ترکیب اعتبارات هزینه‌ای، دولت قصد دارد این هزینه‌ها را کاهش دهد و یارانه سال بعد نسبت به امسال 61.7 درصد کاهش دارد. هزینه اموال و دارایی نیز 94.4 درصد افت کرده است.

وضعیت شاخص‌های مهم بودجه دولت به شرح زیر است: 

شاخص‌های مهم بودجه 97 کشور - ارقام به میلیارد ریال
 

 

قانون 1396لایحه 1397تغییر
درصد
سهم (درصد)
13961397
ترکیب بودجه کل  کشوربودجه کل کشور11.524.56611.949.3553.7100100
بودجه عمومی دولت3.988.5314.249.1116.534.635.6
بودجه شرکت‌های دولتی8.005.0218.139.8711.765.464.4
ترکیب بودجه عمومیبودجه عمومی دولت3.988.5314.249.1116.5100100
منابع عمومی دولت3.467.5213.680.4906.186.986.6
درآمدهای اختصاصی521.010568.6219.113.113.4
ترکیب منابع عمومیدرآمدها1.740.9621.934.02511.150.252.5
(درآمدهای مالیاتی)(1164585)(1287190)10.5(35.2)(35.0)
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای1.189.5151.065.61410.4-34.329
(عواید حاصل از نفت)(1138990)(1010114.4)11.3-(25.3)(27.4)
واگذاری دارایی‌های مالی537.044680.85126.815.518.5
ترکیب مصارف عمومیاعتبارات هزینه‌ای2.538.1942.764.2828.973.275.1
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای713.678604.31015.3-26.616.4
تملک دارایی‌های مالی215.650311.89844.66.28.5
ترکیب درآمدهادرآمدهای مالیاتی1.164.5851.278.1909.866.966.1
سایر درآمدها576.378655.83513.833.133.9
ترکیب واگذاری دارایی‌هایصادرات نفت و میعانات گازی1.138.9901.010.11411.3-95.894.8
سایر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای50.52555.5009.84.25.2
ترکیب واگذاری دارایی‌هایفروش اوراق مشارکت، اسناد خزانه345.000385.00011.664.256.5
واگذاری شرکت‌های دولتی101.50061.50039.4-18.99
سایر90.544234.351158.816.934.4
ترکیب اعتبارات هزینه‌ایجبران خدمت کارکنان973.6681.062.3809.138.438.4
استفاده از کالاها و خدمات380.309424.85611.71515.4
هزینه اموال و دارایی24.072133894.4-0.91.7
یارانه206.97879.23661.7-8.22.9
کمک‌های بلاعوض51.57363.09822.322.3
رفاه اجتماعی792.244848.9967.231.230.7
سایر هزینه‌ها109.349284.379160.14.310.3
نسبت درآمد به هزینه (%)اعتبارات هزینه‌ای2.538.1942.764.2828.9--
درآمدها1.740.9621.934.02511.1--
نسبت درآمد به هزینه‌ها68.670.0---