انتصاب آقای محمد مهدی شهریاری به سمت استاندار آذربایجان غربی

هیئت دولت آقای محمد مهدی شهریاری به عنوان استاندار آذربایجان غربی نمصوب نمود.
هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور آقای محمد مهدی شهریاری را بعنوان استاندار آذربایجان غربی منصوب کرد.