انتصاب آقای سید مناف هاشمی به سمت استاندار گلستان

هیئت وزیران آقای سیدمناف هاشمی به عنوان استاندار گلستان منصوب نمود

هیئت وزیران پیشنهاد وزارت کشور آقای سید مناف هاشمی به عنوان استاندار گلستان منصوب کرد.