انتصاب آقای بهمن مرادنیا بعنوان استاندار کردستان

هیئت دولت آقای بهمن مرادنیا را بعنوان استاندار کردستان منصوب نمود.

هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور آقای بهمن مرادنیا را بعنوان استاندار کردستان منصوب کرد.