انتصاب آقای علی آقا زاده به سمت استاندار مرکزی

هیئت وزیران آقای سیدعلی آقازاده به عنوان استاندار مرکزی منصوب نمود.
هیئت وزیران پیشنهاد وزارت کشور آقای علی آقا زاده به عنوان استاندار مرکزی منصوب کرد.