گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه کانون سراسری - یکشنبه مورخ 96/4/18

مجمع عمومی عادی سالیانه کانون سراسری برگزار گردید

     نشست مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران روز یکشنبه مورخ 96/4/18 با دستور جلسه ای به شرح ذیل در مجتمع آدینه برگزار گردید.

1- انتخاب هیأت رئیسه ی مجمع                                     

2- گزارش عملكرد هيأت مديره                                                      

3- ارائه ی تراز مالی سال 95 کانون                                          

4- گزارش بازرسان                                                      

5- تصویب تراز مالی سال 95 کانون                                                    

6- ارائه ی بودجه ی پیشنهادی سال 96 و تصویب آن

7- تعیین حق عضویت سال 1396 انجمن های عضو کانون       

8- انتخابات هیأت مدیره

9- انتخابات بازرسان                                                    

10- تعیین روزنامه کثیرالانتشار                                    

11- سایر موارد.

 

    در این نشست که از ساعت10:00 آغاز گردید تمامی موارد اشاره شده در دستور جلسه به ترتیب مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبات لازم اخذ گردید.

جلسه در ساعت 14:00 پایان یافت.