تبریک کانون سراسری به جناب آقای دکتر حسین سلاح ورزی به جهت انتخاب نایب رئیسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران