گزارش گردهمایی مدیران تشکلهای شورای هماهنگی - یکشنبه مورخ 95/5/17

گزارش گردهمایی مدیران تشکلهای شورای هماهنگی - یکشنبه مورخ 95/5/17

     گردهمایی مدیران تشکلهای شورای هماهنگی روز یکشنبه مورخ 95/5/17 از ساعت 18:00 در محل سندیکای شرکتهای تأسیساتی برگزار گردید.

     در این مراسم که اعضای هیأت مدیره و بازرسین کانون سراسری نیز حضور داشتند نمایندگان 6 تشکل عضو شورای هماهنگی به معرفی ساختار، برنامه ها، اقدامات و عملکردهای تشکل خود پرداختند.

     سخنرانان میهمان این گردهمایی آقایان دکتر عبده تبریزی و دکتر اطهاری بودند که به ترتیب با موضوع "تبیین و تشریح اقتصاد مقاومتی و بررسی ابعاد و ظرفیتهای آن" و "نقش بخش خصوصی در توسعه پایدار" به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند.

     دیگر سخنرانان این گردهمایی آقایان مهندس انصاری، مهندس سعادتمند و مهندس سادات نیا بودند که به ترتیب در خصوص موضوع "اقتصاد مقاومتی و نقش بخش خصوصی کشور"،"ارائه ی مستندات و قوانین موجود در خصوص حضور شرکتهای شبه دولتی و نظامی در عرصه پروژه های عمرانی و بررسی جایگاه قانونی آنها" و"ایجاد زمینه رقابت سالم، شفاف و انحصار زدایی" به ایراد سخن پرداختند.