مهم : گزارشی از تصمیماتی که در جلسه کمیته فنی تشخیص صلاحیت (ماده 17 آئین نامه) روز سه شنبه مورخ 95/3/25 اتخاذ گردید

" جلسه کمیته فنی تشخیص صلاحیت برگزار شد"

براساس مذاکرات و پیگیری های مکرر انجام شده توسط کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران کمیته ی فنی تشخیص صلاحیت پیمانکاران (ماده 17 آئین نامه) روز سه شنبه مورخ 95/3/25 تشکیل جلسه داد.

در این جلسه که آقای مهندس حسن سعادتمند بعنوان نماینده ی انجمن صنفی پیمانکاری ذیربط حضور داشت تصمیماتی بدین شرح اتخاذ گردید:

1- توضیح ذیل جدول پیوست 2 در مورد دبیری و تکنولوژی حذف و از این پس امتیاز اینگونه مدارک تحصیلی برای رشته های زمینه و مرتبط بصورت کامل محاسبه می شود.

2- مبنای محاسبات فرآیند تشخیص صلاحیت در سال 95 نصاب معاملات کوچک این سال نبوده و حاصلضرب ضریب 1/05 در نصاب معاملات کوچک سال 94 مبنای محاسبات قرار گرفت.

از آنجایی که ابلاغ مصوبات یاد شده در چند روز آینده خواهد بود به متقاضیانی که پرونده ی آنها در حال بررسی است و این مصوبات در مورد آنان مؤثر است توصیه می شود تا ابلاغ  مصوبات جدید منتظر بمانند.