- همایش سراسری " پروژه های عمرانی، چالش ها، راه حلها "

 اقدامات کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران پیرو برگزاری همایش

  اقدامات و دست آوردهای انجمن های عضو در این خصوص

​اقدامات برگزاری همایش سراسری