شورای ادواری و همایش های انجمن های استانی


 برگزاری شورای ادواری

 


 برگزاری همایش ها

همایش سراسری " پروژه های عمرانی، چالش ها، راه حلها " 

شورای ادواری و همایش های انجمن های استانی