اولین کنفرانس بلند مرتبه سازی در ایران و خاورمیانه 19-20-21 دی ماه 1393