دومین همایش ملی شناسنامه فنی ملکی ساختمان

دومین همایش ملی شناسنامه فنی ملکی ساختمان


تاریخ شروع: سه شنبه 25 آذر 1393
تاریخ پایان: سه شنبه 25 آذر 1393

مکان: تهران - مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک
گروه بندی: فنی مهندسی
[کنفرانس،همایش، سمینار ]

برگزار کننده: مرکز برگزاری همایش های صما
تلفن تماس با دبیرخانه: 22853530 *** داخلی 195
نمابر:
آدرس سایت: www.ttcb.ir
آدرس ایمیل: info@ttcb.ir
موضوعات:
لزوم اصلاح الزامات قانونی تهیه شناسنامه فنی ملکی ساختمان
لزوم استفاده از محصولات دارای استاندارد و گواهینامه فنی برای صدور شناسنامه واقعی فنی ملکی ساختمان
ورود شرکت های بیمه برای صدور بیمه تضمین کیفیت ساختمان و اجرای واقعی شناسنامه فنی ملکی ساختمان
نقش شرکت های بازرسی و کنترل فنی برای درج یا تأیید اطلاعات در شناسنامه فنی ملکی ساختمان
صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان برای حفظ حقوق بهره بردار و رابطه آن با سازنده پاسخگو
تأثیر شناسنامه فنی ملکی در رتبه بندی ساختمان ها از لحاظ بهینه سازی مصرف انرژی
آثار اجتماعی، اقتصادی و فنی تهیه و ارائه شناسنامه فنی ملکی ساختمان
اخلاق حرفه ای در تهیه، تدوین و صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان 

 

توضیحات تکمیلی: