کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران تازه های کانون SSSSSS Zend_Feed_Writer 1.11.1 (http://framework.zend.com) http://abadgar.org kanoun@abadgar.org (کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران) کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px;"><b>​تعیین نصاب معاملات سال 1397</b></span></font> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24327 24327 <p><span style="color: #003300;"><strong>پيش نويس آيين نامه نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور</strong></span></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24283 24283 <p><strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">ارجاع اختلاف های ناشی از اجراء یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی برای داوری به شورای عالی فنی 97/02/08</span></span></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24275 24275 <p><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/97-28074.pdf"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>​آیین نامه روش کار شورای فنی استان مورخ 97/01/28</strong></span></span></a></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24208 24208 <p><span style="color: #003300; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>دستور العمل اجرائی آئین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مورخ 96/9/5</strong></span></span></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23910 23910 <p><span style="color: #003300; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>ابلاغ : اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ، موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور&nbsp; ​</strong></span></span></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23878 23878 <p><span style="color: #003300; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>ابلاغ بخشنامه : نحوه دریافت مستندات فیزیکی در فرآیند تشخیص صلاحیت شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران</strong></span></span></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23850 23850 <p><span style="color: #003300; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>ابلاغ : شاخص هاي قطعي دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1396</strong></span></span></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23733 23733 <p><strong><span style="color: #003300; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">ابلاغ : نرخ فولاد و سيمان مربوط به نيمه اول سال 1396</span></span></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23732 23732 <p><span style="color: #003300; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: xx-small;"><strong>ابلاغ : موافقتنامه اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي برنامه ششم - ۱۴۰۰-۱۳۹۶ (ملي - استاني) - فرم ۱ - خلاصه طرح - سال مبادله: ۱۳۹۶</strong></span></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23702 23702