کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران تازه های کانون SSSSSS Zend_Feed_Writer 1.11.1 (http://framework.zend.com) http://abadgar.org kanoun@abadgar.org (کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران) کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران <p style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px;"><b>نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 96</b></span></font></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24553 24553 <p style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px;"><b>شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396</b></span></font></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24552 24552 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px;"><b>دستورالعمل جدید واگذاری قیر و نحوه کسر بهای آن</b></span></font> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24519 24519 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px;"><b>بخشودگی جرایم مربوط به تامین اجتماعی کارفرمایان خوش حساب تا دهم تیرماه</b></span></font> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24494 24494 <b><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px;">​</span></font><span style="font-size: 12px; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397</span></b> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24397 24397 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px;"><b>دستورالعمل طراحي، اجرا و نگهداري روسازي بتني راه‌ها</b></span></font> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24395 24395 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px;"><b>​تعیین نصاب معاملات سال 1397</b></span></font> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24327 24327 <p><span style="color: #003300;"><strong>پيش نويس آيين نامه نظام فني و اجرايي يكپارچه كشور</strong></span></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24283 24283 <p><strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;">ارجاع اختلاف های ناشی از اجراء یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی برای داوری به شورای عالی فنی 97/02/08</span></span></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24275 24275 <p><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/97-28074.pdf"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px;"><strong>​آیین نامه روش کار شورای فنی استان مورخ 97/01/28</strong></span></span></a></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/24208 24208