کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران تازه های کانون SSSSSS Zend_Feed_Writer 1.11.1 (http://framework.zend.com) http://abadgar.org kanoun@abadgar.org (کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران) کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران <p><strong><span style="color: #ff0000;"><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/boodjeh%20ha/boodje%2096/10232_830%20بند%20ک%20تبصره%205%20بودجه%2096.pdf"><span style="color: #ff0000;">ابلاغ : آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور </span></a></span></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/22370 22370 <p><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/boodjeh%20ha/boodje%2096/10256_973.pdf"><strong><span style="color: #ff0000;">آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور</span> </strong></a></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/22367 22367 <p><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/zarfiyate%20mojaz/96-1433827.pdf"><strong><span style="color: #ff0000;">ابلاغ : ظرفيت پيمانكاران سرمايه گذار و صادركنندگان خدمات فني و مهندسي</span></strong></a></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/22334 22334 <p><strong><span style="color: #ff00ff;"><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/boodjeh%20ha/boodje%2096/بند%20ز%20تبصره%205%20بودجه%2096.pdf"><span style="color: #ff00ff;">ابلاغ : آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5)قانون بودجه سال 1396 کل کشور (انتشار اسناد خزانه اسلامی ) </span></a></span></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/22307 22307 <p><strong><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/tashkhis%20salahiyat/96-1399711.pdf">ابلاغ : حداكثر مبلغ مناسب ظرفيت در رشته ها و پايه هاي مختلف اشخاص حقيقي مورخ 96/6/26</a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/22227 22227 <p><strong><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/ayeennameh%20asarate%20zist%20mohiti/shoraye%20fani%20ostanha-95-8-24/96-1394215.pdf">ابلاغ : ​آيين نامه روش كار شوراي فني استان مورخ 96/6/22</a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/22206 22206 <p><strong><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/sayere%20bakhshnameha/atash-96-1334586.pdf">ابلاغ : بخشنامه كنترل مصالح ساختماني در برابر آتش​</a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21900 21900 <p><strong><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/tashkhis%20salahiyat/96-1313020.pdf">ابلاغ: ​بخشنامه ضريب متوسط افزايش وزني</a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21813 21813 <p><strong><span style="font-size: x-small;"><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/maliyati/200-96-65.jpg">ابلاغ : بخشنامه نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه های موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 80/11/27 - شماره 200/96/65 مورخ 96/5/7</a></span></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21741 21741 <p><strong><a href="http://abadgar.org/content/content/item/1362">پرسش و پاسخ (51) : نامه شماره 29846 / نحوه محاسبه صورت وضعیت تعدیل </a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21735 21735