کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران تازه های کانون SSSSSS Zend_Feed_Writer 1.11.1 (http://framework.zend.com) http://abadgar.org kanoun@abadgar.org (کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران) کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران <p><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/tashkhis%20salahiyat/96-1399711.pdf"><strong><span style="color: #ff0000;">ابلاغ : حداكثر مبلغ مناسب ظرفيت در رشته ها و پايه هاي مختلف اشخاص حقيقي مورخ 96/6/26</span></strong></a></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/22227 22227 <p><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/ayeennameh%20asarate%20zist%20mohiti/shoraye%20fani%20ostanha-95-8-24/96-1394215.pdf"><strong><span style="color: #ff0000;">ابلاغ : ​آيين نامه روش كار شوراي فني استان مورخ 96/6/22</span></strong></a></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/22206 22206 <p><strong><span style="color: #ff0000;"><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/sayere%20bakhshnameha/atash-96-1334586.pdf"><span style="color: #ff0000;">ابلاغ : بخشنامه كنترل مصالح ساختماني در برابر آتش​</span></a></span></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21900 21900 <p><strong><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/tashkhis%20salahiyat/96-1313020.pdf">ابلاغ: ​بخشنامه ضريب متوسط افزايش وزني</a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21813 21813 <p><strong><span style="font-size: x-small;"><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/maliyati/200-96-65.jpg">ابلاغ : بخشنامه نحوه قطعیت و بخشودگی جریمه های موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 80/11/27 - شماره 200/96/65 مورخ 96/5/7</a></span></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21741 21741 <p><strong><a href="http://abadgar.org/content/content/item/1362">پرسش و پاسخ (51) : نامه شماره 29846 / نحوه محاسبه صورت وضعیت تعدیل </a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21735 21735 <p><strong><span style="color: #ff0000;">نسخه اصلاح شده <a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/sarjam/96-1299188(1).pdf"><span style="color: #ff0000;">: ابلاغ دستورالعمل انعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع</span></a></span></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21714 21714 <p><strong><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/nerkh%20foulad/95/foolad+siman+nahaee.pdf">ابلاغ : نرخ فولاد و سيمان مربوط به نيمه دوم سال 1395</a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21667 21667 <p><strong><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/tadilha/95/tadil-NimeDovom-95.pdf">ابلاغ : شاخص هاي قطعي دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1395​</a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21666 21666 <p><strong><span dir="RTL" lang="FA">گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه کانون سراسری - یکشنبه مورخ 96/4/18</span></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21548 21548