کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران تازه های کانون SSSSSS Zend_Feed_Writer 1.11.1 (http://framework.zend.com) http://abadgar.org kanoun@abadgar.org (کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران) کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران <p><strong><span style="color: #993300;"><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/haghe%20bimeh/150572.pdf"><span style="color: #993300;">دستور العمل اجرائی آئین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مورخ 96/9/5</span></a></span></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23910 23910 <p><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/maliyati/photo_۲۰۱۸-۰۲-۱۳_۱۵-۲۴-۱۷.jpg"><strong><span style="color: #ff0000;">ابلاغ : اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ، موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور&nbsp; ​</span></strong></a></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23878 23878 <p><strong><span style="color: #ff0000;"><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/tashkhis%20salahiyat/photo_2018-02-10_09-15-39.jpg"><span style="color: #ff0000;">ابلاغ بخشنامه : نحوه دریافت مستندات فیزیکی در فرآیند تشخیص صلاحیت شرکتهای مهندسان مشاور و پیمانکاران</span></a></span></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23850 23850 <p><strong><span style="color: #993300;"><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/tadilha/96/tadil1----96-11-4سایت.pdf"><span id="DeltaPlaceHolderMain" style="color: #993300;">ابلاغ : شاخص هاي قطعي دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1396</span></a></span></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23733 23733 <p><strong><span style="color: #993300;"><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/nerkh%20foulad/96/سایت%20بخشنامه%20فولاد%20و%20سیمان%20نیمه%20اول%2096.pdf"><span id="DeltaPlaceHolderMain" style="color: #993300;">ابلاغ : نرخ فولاد و سيمان مربوط به نيمه اول سال 1396</span></a></span></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23732 23732 <p><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/tamalok%20darayi/form_tamalok%2b1396.pdf"><span style="font-size: x-small;"><strong><span style="color: #ff0000;">ابلاغ : موافقتنامه اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي برنامه ششم - ۱۴۰۰-۱۳۹۶ (ملي - استاني) - فرم ۱ - خلاصه طرح - سال مبادله: ۱۳۹۶</span></strong></span></a></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23702 23702 <p><strong><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//shoraye%20fani%20ostanha/12813_520.pdf">ابلاغ : " آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 کل کشور"</a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23604 23604 <p><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//shoraye%20fani%20ostanha/12789_475(1).pdf"><strong>&nbsp;ابلاغ : ارجاع برخی از اختلاف های ناشی از اجراء یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور </strong></a></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23603 23603 <p><strong><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/boodjeh%20ha/boodje%2096/10232_830%20بند%20ک%20تبصره%205%20بودجه%2096.pdf">ابلاغ : آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور </a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/22370 22370 <p><strong><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/boodjeh%20ha/boodje%2096/10256_973.pdf">آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور </a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/22367 22367