کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران تازه های کانون SSSSSS Zend_Feed_Writer 1.11.1 (http://framework.zend.com) http://abadgar.org kanoun@abadgar.org (کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران) کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران <p><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//asnade%20ghanooni/Ghanoon-Ahkam-Daemi-Toseh-960120.pdf"><strong><span style="color: #ff0000;">قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور</span></strong></a></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20904 20904 <p><strong><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/ghanoone%20behboode/kasbokar.jpg"> بخشنامه ریاست جمهوری درخصوص قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار</a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20835 20835 <p><strong><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/vezarate%20kar/dastmozd/dastmozde%2096/mozd%2096.pdf">بخشنامه حداقل مزد سال ۱۳۹۶ مشمولان قانون کار و&nbsp;دستورالعمل مربوطه</a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20832 20832 <p><strong><a href="http://abadgar.org/site/content/content/item/20805">ابلاغ : فهارس بهای واحد پایه های کلیه رشته های سال 1396​</a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20806 20806 <p><strong><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/tashkhis%20salahiyat/95-1061643.pdf">ابلاغ : تغيير در پيوست 2 آئين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران​</a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20722 20722 <p><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: x-small;">بخشی از مصاحبه ریاست کانون سراسری با صما/ رکود در انتظار بازار مسکن 96/ تجربه تلخ انبو­‌‌ه‌سازان از کاهش معاملات و توقف پروژه­‌ها/ افت تولید و فروش مصالح ساختمانی به یک‌‌‌پنجم</span></strong></span></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20627 20627 <p><strong>گزارشی از شورای دبیران و رؤسای هیأت مدیره انجمن های عضو کانون سراسری روز سه شنبه مورخ 95/11/26 .</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20548 20548 <p><strong><span style="font-size: x-small;"><a href="http://abadgar.org/content/content/item/1362">پرسش و پاسخ 50-29377 کانون سراسری</a><a href="http://abadgar.org/content/content/item/1362"> : اشکالات قانونی آئین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکتریکی دولت در خصوص برگزاری مناقصات پروژه های عمرانی</a></span></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20401 20401 <p><strong><a href="http://abadgar.org/content/content/item/1362">پرسش و پاسخ </a><a href="http://abadgar.org/content/content/item/1362">28097-</a><a href="http://abadgar.org/content/content/item/1362"> 49 کانون سراسری: </a><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%20%D9%88%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE/po-pa49-%2028097.pdf">استفاده از بخشنامه جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز</a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20341 20341 <p><strong><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/nerkh%20foulad/95/95-929352.pdf">ابلاغ : نرخ فولاد و سيمان مربوط به نيمه اول سال 1395​</a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20213 20213