کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران تازه های کانون SSSSSS Zend_Feed_Writer 1.11.1 (http://framework.zend.com) http://abadgar.org kanoun@abadgar.org (کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران) کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران <p><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/nerkh%20foulad/95/foolad+siman+nahaee.pdf"><strong><span style="color: #ff0000;">ابلاغ :</span> <span style="color: #ff0000;">نرخ فولاد و سيمان مربوط به نيمه دوم سال 1395</span></strong></a></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21667 21667 <p><strong><span style="color: #ff6600;"><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/tadilha/95/tadil-NimeDovom-95.pdf"><span style="color: #ff6600;">ابلاغ : شاخص هاي قطعي دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1395​</span></a></span></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21666 21666 <p><strong><span dir="RTL" lang="FA">گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه کانون سراسری - یکشنبه مورخ 96/4/18</span></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21548 21548 <p><strong>ابلاغ : <a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/boodjeh%20ha/boodje%2096/7811_656.pdf">آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور​</a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21495 21495 <p><strong><span style="font-size: x-small;"><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/tashkhis%20salahiyat/photo_2017-07-05_23-06-33.jpg">ابلاغ: الحاق یک تبصره به ماده 26 آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران و الحاق متنی بعنوان تبصره 3 به ماده 5 آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران (تصویبنامه شماره 42611/ت54275هـ مورخ 1396/4/14 هیأت وزیران) ​</a></span></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21490 21490 <p><strong><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/bakhshnameh%20haye%20ostani/bakh-%20rahsazi/sakhtar%20shekast%20rahsazi.pdf">ابلاغ : دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت راهﺳﺎزي</a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21347 21347 <p><strong><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/nesabe%20moamelat/Bakhshname+Tajzieh+Baha.pdf">ابلاغ : دستورالعمل نحوه ارايه تجزيه بها همراه با پيشنهاد قيمت توسط پيمانكاران</a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21340 21340 <p><strong><a href="http://abadgar.org/site/content/content/item/20805">ابلاغ : نرخ عوامل موثر در فهرست هاي بهاي واحد پايه سال 1396</a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21310 21310 <p><strong><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//bakhsnameha/ayin%20nameh%20ha/H53461T20700.pdf">ابلاغ : آيين نامه ارزش گذاري دارايي هاي نامشهود در طرح هاي سرمايه گذاري​</a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21142 21142 <p><strong><a href="http://abadgar.org//public/uploaded_resource/company-4//پرسش%20و%20پاسخ/porsesh%20va%20pasokh%2050-2-%2029337.pdf">پرسش و پاسخ 50: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت</a></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/21094 21094