کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران اخبار سراسری SSSSSS Zend_Feed_Writer 1.11.1 (http://framework.zend.com) http://abadgar.org kanoun@abadgar.org (کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران) کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران <p><strong>نحوه هزینه کرد اوراق مالی اسلامی در بودجه 97 مشخص شد</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23923 23923 <p><strong>نحوه پرداخت بدهی های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی در سال 97 مشخص شد</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23922 23922 <p id="ContentPlaceHolder1_DTitle"><strong>برگشت به قانون 53 سال پیش، با کدام راهبرد؟</strong></p> <p>​</p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23916 23916 <p><strong>اعتبار طرح‌های نیمه‌تمام از محل بودجه عمومی پرداخت می‌شود</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23915 23915 <p><strong>تکلیف مجلس به سازمان برنامه و بودجه برای کوچک سازی دولت</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23913 23913 <p><strong>افت شاخص کسب و کار در پاییز96</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23883 23883 <p><strong>بررسی علل عدم ابلاغ پیش‌نویس اصلاح شرایط عمومی پیمان</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23880 23880 <p><strong>اعتبار طرح‌های نیمه‌تمام از محل بودجه عمومی پرداخت می‌شود</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23879 23879 <p><strong>ادامه بررسی بودجه 97 از دوشنبه آینده در مجلس</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23860 23860 <p><strong>کمیسیون عمران مجلس بخشنامه های اخیر آخوندی را غیرقانونی اعلام کرد</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/23855 23855