کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران اخبار سراسری SSSSSS Zend_Feed_Writer 1.11.1 (http://framework.zend.com) http://abadgar.org kanoun@abadgar.org (کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران) کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران <p><strong>انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه چه گره‌ای از کار دولت باز می‌کند؟</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20777 20777 <p><strong>مشاور نوبخت: نگاه صنفی، منطقه ای و برنامه ششم مبنای نمایندگان مجلس در تغییرات بودجه96</strong></p> <p>​</p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20776 20776 <p><strong><span id="ContentPlaceHolder1_litTitle">لزوم همکاری مجلس و دولت برای جذب بخش خصوصی در پروژه های عمرانی</span></strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20775 20775 <p><strong>مقام مسئول: صدور 2400 میلیارد ریال ضمانتنامه برای 323 واحدهای صنعتی کوچک، تصویب شد</strong></p> <p>​</p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20774 20774 <p><strong>آزمون اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی با حضور 130 هزارنفر برگزارمی شود</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20750 20750 <p><strong><span id="ContentPlaceHolder1_litTitle">اعطای اختیارات نظارتی به دیوان محاسبات در برنامه ششم/ درآمد و هزینه هیچ دستگاهی از نظارت دیوان پنهان نمی ماند</span></strong></p> <p>​</p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20749 20749 <p><strong><span id="ContentPlaceHolder1_litTitle">پروژه های عمرانی نیمه تمام با بودجه دولتی تا ٥٠ سال دیگر تکمیل نمی شود/ لزوم ورود بخش خصوصی برای تکمیل پروژه ها</span></strong></p> <p>​</p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20748 20748 <p><strong><span id="ContentPlaceHolder1_litTitle">کم توجهی به انجام پروژه های عمرانی مانع از رشداقتصادی مطلوب است/ بروکراسی اداری سدراه حضوربخش خصوصی درتکمیل پروژه ها</span></strong></p> <p>​</p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20747 20747 <p><strong>خیرین برای پرداخت بدهی پیمانکاران کمک کنند</strong></p> <p>​</p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20745 20745 <p><strong>نشست ۶۵ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آغاز شد</strong></p> SSSSSS http://abadgar.org/content/content/item/20744 20744