هیات مدیره

اسامی هیأت مدیره و بازرسان کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران

**   اعضاء اصلی هیأت مدیره :

مهندس سعادتمند 1-  آقای مهندس حسن سعادتمند              رئیس

 

 

 2-  آقای مهندس خسرو خوش خلقی                   نائب رئیس

 


آقای مهندس چابک  3-  آقای مهندس احمد رضا چابک             دبیر 

 


4- آقای مهندس سید محمد موسوی طباطبائی      خزانه دار

 

 

5- آقای مهندس علی اکبر صالحی                                منشی

 

 6 - آقای دکتر حسین سلاح ورزی                                عضو اصلی

 

 7- آقای مهندس محمد حسین فدایی                           عضو اصلی

 **   اعضاء علی البدل هیأت مدیره :

1- آقای مهندس محمد خوشنام

2- آقای مهندس علی باقر طاهری

 


**   بازرسان اصلی :

1- آقای مهندس مجتبی بخشی پور

2- آقای مهندس عزیز حوصله دار صابر

 


**   بازرس علی البدل :

 1- آقای مهندس محمود دانش پژوه