مجالس کانون

- ضیافت افطاری کانون سراسری مورخ 95/3/23
- ضیافت افطاری کانون سراسری مورخ 93/4/24
- ضیافت افطاری کانون سراسری مورخ 92/5/13