پرسش و پاسخ کانون سراسری از سازمان برنامه و بودجه کشور

پرسشهای بی پاسخ :

1- استعلام کانون از معاونت نظارت راهبردی پیرو مکاتبه انجمن استان همدان :

در خصوص: اعلام مرجع مناسب بورس کالا و نرخ روز آهن آلات جهت انعکاس به پیمانکاران

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2- در خصوص ابلاغ دستورالعمل شماره 65663/100 مورخ 14/8/91

در خصوص:  تعیین دامنه قیمت های مناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای، و درخواست کانون مبنی بر ابلاغ موقع  وواقعی فهارس بها به عنوان بهترین روش برای به روز رسانی برآورد های تنظیمی

----------------------------------------------------------------------------------------------------

3- استعلام کانون از معاونت نظارت راهبردی پیرو مکاتبات 19820 و 19960 :

در خصوص: درخواست کانون مبنی بر ابطال بند "5" بخشنامه شماره 86118/100 مورخ 21/8/91 و برطرف نشدن ابهامات و مشکلات در بخشنامه به شماره 87207/20 که در تاریخ 18/10/91 ابلاغ گردید،و طرح سؤالاتی جهت روشن شدن ابعاد مشکلات بوجود آمده.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 4- پیشنهاد و درخواست کانون:

در خصوص: دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیمان ها فاقد تعدیل.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 5- پیشنهاد و درخواست کانون:

در خصوص: عدم انعقاد قرارداد به روش مقطوعی در شرایط کنونی با توجه به نوسانات شدید ارز و قیمت مصالح ساختمانی و ...

 

 

 پرسشهای پاسخ داده شده:

 

 پرسش و پاسخ ( 1)  :  

در خصوص:  تغییر عبارت " تاریخ دریافت از سوی مهندس ناظر" به عبارت " تاریخ دریافت از پیمانکار" در ماده 37 شرایط عمومی پیمان، براساس مصوبه شماره 3638/ش ف مورخ 18/12/81 شورای عالی فنی

----------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ ( 2) :

 در خصوص: " استفاده از پیمانکاران بومی  و غیر بومی در اجرای پروژه های عمرانی " 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ ( 3 ) :

الف-  در خصوص ابلاغ 25% کاهش یا اضافه کار نسبت به مبلغ اولیه پیمان - در خصوص کارهای اضافه ابلاغی که به عنوان کارهای با قیمت جدید محسوب می گردند

مرتبط : در خصوص فهرست بهای منظم به پیمان

----------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ ( 4) :(نامه شماره 18632)

الف- منظور از مطالبات پیمانکار که سقف 20% آن مبنای فسخ پیمان است مبلغ ناخالص صورت وضعیت های تأیید شده است یا دقیقا مبالغ خالص دریافتی پیمانکار ؟ - ب- کارفرما می تواند صورت وضعیت تایید شده ای را که چند ماه از تایید آن گذشته و پرداخت نشده را صرفاً به منظور کسر مبالغ آن تا زیر حد 20% مبلغ پیمان برگرداند ؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 پرسش و پاسخ ( 5) :(نامه شماره 19705)

 در خصوص مواردی در بخشنامه ی سرجمع:

الف- در مورد بند "و" ماده ی 11 شرایط عمومی پیمان : اگر پیمانکار استحقاق ماده ی 48 را داشته باشد ولی به دلایلی از جمله اصرار کارفرما و ...  ادامه کار داده باشد.

ب- اگر مدت اولیه پیمان به اتمام رسیده باشد ولی کارفرما تخصیص و پرداخت اعتبار نکرده باشد تأخیرات بعد از آن مجاز است یا غیرمجاز؟

ج-  بند" و" ماده ی 11 شرایط عمومی پیمان در خصوص پرداخت خسارت دیرکرد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 پرسش و پاسخ (6) :(نامه شماره 19285)

در خصوص:  قیمت پیشنهادی پیمانکار در قراردادها به روش سرجمع که بر اساس جزئیات نقشه های منضم به پیمان و مشخصات فنی عمومی و خصوصی ارائه می گردد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (7) :

در خصوص:  بند "2" دستورالعمل "نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حاملهای انرژی با اعمال هدفمند کردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل" به شماره 34643/100مورخ 91/5/1

----------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (8) :

در خصوص :  100/80766 مورخ 91/10/11 با موضوع نحوه جبران آقار تغییر قیمت ارز در پیمان ها فاقد تعدیل

----------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (9): (نامه شماره 21143 کانون سراسری)

مورد سوال در خصوص مقدار ضریب t در رابطه مربوط به ضریب جبرانی (β و α با موضوع دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل) در دوره های مجاز خارج از مدت پیمان بوده است.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 پرسش و پاسخ (10):  (نامه شماره 21243 کانون)

در خصوص: "پیمانهایی که براساس بخشنامه 100/6405مورخ 4/2/89 (پیمان های سرجمع) منعقد شده باشد ، در صورتی که تغییرات براساس مفاد مندرج در ماده 12 این بخشنامه باشد."

----------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (11): (نامه شماره 21171 کانون)

در خصوص: ابلاغ دستورالعمل های خارج از حوزه امور نظام فنی و اجرایی کشور

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (12):(نامه شماره  20556)

در خصوص : بند "و" ماده 11 پیمان سرجمع

استعلام مدیرکل نوسازی مدارس استان آذربایجان غربی و جوابیه رئیس امور نظام فنی

---------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (13): (نامه شماره 21473)

در خصوص: پیرو نامه انجمن استان آذربایجان شرقی اقدام به فسخ پیمان توسط کارفرما با توجه به مفاد شرایط عمومی پیمان

---------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (14): (نامه شماره 21236)

در خصوص: ماده 50 شرایط عمومی پیمان

---------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (15) : (نامه های شماره 2003 ، 20118 ، 20692 )
در خصوص: اجرای کار منعقده شده براساس بخشنامه سرجمع که دستگاههای اجرایی خود را ملزم به پرداخت خسارت ناشی از تغییر ارز نمیدانند، و بند "ج" ماده 53  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (16) : (نامه شماره 21332)

در خصوص: الزام رعایت بخشنامه 100/645 مورخ 89/2/6 جهت انعقاد پیمان کارهای ساختمانی بصورت سرجمع و غیر مجاز بودن اعمال هرگونه تغییری در آن

---------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (17): (نامه شماره 21095)

در خصوص : پرسش و پاسخ شماره 021007 در بخش تعدیل و مابه التفاوت

---------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (18): (نامه شماره 20698)

در خصوص: مقایرت نحوه استفاده از دستورالعملهای هدفتمندی و افزایش ارز برای قراردادهای منعقد شده به روش ترک تشریفات

---------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (19): (نامه شماره 22255-21916)

در خصوص: روش پرداخت بهای مصالح پای کار

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (20): (نامه شماره 20857)

در خصوص: فهرست بهای منضم به پیمان

--------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (21): (نامه شماره 22089)

در خصوص: آیا شرکتهای آب و فاضلاب، گاز، آب و شهرداری ها مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند یا خیر؟

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 پرسش و پاسخ (22): (نامه شماره 22090)

در خصوص: مشکلاتی در تفسیر، نحوه رسیدگی و اجرای دستورالعمل بخشنامه 100/80776 مورخ 91/10/11 "نحوه جبران آثار تغییر ارز در پیمان های فاقد تعدیل" در سطح کشور

--------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (23): (نامه شماره 22254)

در خصوص: دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار/ سامانه قبلی فهرست پیمانکاران (pmn)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (24): (نامه شماره 22686) 

در خصوص: پروژه هایی که موافقتنامه های آنها در زمانی منعقد شده است که مشمول دستورالعمل نحوه جبران ارز به شماره 92/53074 مورخ 92/6/23 نمی باشند

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (25): (نامه شماره 22937) 

در خصوص: بخشنامه نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل

--------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (26): (نامه شماره 22936) 

در خصوص: نحوه اعمال ضرایب بروز رسانی در کارکردهای ماده "12" پیمان

--------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (27): (نامه شماره 22536)

در خصوص: پرداخت بخشنامه ارز با شرط عدم تسویه حساب نهایی

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 پرسش و پاسخ (28): (نامه شماره 24025)

در خصوص: بخشنامه تعیین دامنه قیمت های مناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای

--------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (29): (نامه شماره 24471)

در خصوص: اصلاح ضریب t در دستورالعمل های جبران آثار ناشی از تغییر نرخ ارز

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (30): (نامه شماره 25135)

در خصوص: اعلام نظر در خصوص تسویه حساب نهایی پیمان ها در بخشنامه ارز

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (31): (نامه25211 پیرو پاسخ به استعلام شماره 25135)

 در خصوص: شرایط تسویه حساب نهایی پیمان ها به استناد مواد 51 و 52 شرایط عمومی پیمان

----------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (32): (نامه شماره 25212) 

در خصوص: بند 7 روش "ب" دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی .....

----------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (33): (نامه شماره 26305) 

در خصوص: فهرست تأسیسات مکانیکی

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 پرسش و پاسخ (34): (نامه شماره 26433) 

در خصوص: نحوه محاسبه تفاوت بهای قیر

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 پرسش و پاسخ (35): (نامه شماره 25801) 

در خصوص: اعمال ضریب بالاسری به کارکردهای فهرستی براساس ماده 12 سرجمع (فهارس بهاء سال 92 به بعد)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (36): (نامه شماره 26867) 

در خصوص: نحوه محاسبه تفاوت بهای قیر

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (37): (نامه شماره 23575) 

در خصوص: پیمانکاران شرکت توزیع برق

----------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (38) :(نامه شماره 26752) 

درخصوص : استناد دانشگاهها به بند "ب" ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پاسخ سازمان مدیریت

----------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (39) : (نامه شماره 26934) 

درخصوص : تغییر در صورت وضعیت قطعی پس از تأیید نهایی

----------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (40) : (نامه شماره 26780) 

درخصوص : خرید کارفرما در قراردادهای سرجمع

----------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (41) : (نامه شماره 26781) 

درخصوص : پیمان های مشمول دریافت مابه التفاوت نرخ ارز

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 پرسش و پاسخ (42) : (نامه شماره 26873) 

در خصوص : تاریخ پرداخت مطابق ماده 37 شرایط عمومی پیمان

----------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (43) : (نامه شماره 26355) 

در خصوص : نحوه محاسبه شاخص مربوط به کارکردهای غیر مجاز در محاسبات تعدیل نرخ ارز

----------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (44) : (نامه شماره 27372)

در خصوص : ابهام در نحوه محاسبه تأخیرات مشاور در رسیدگی به صورت وضعیت های موقت طبق بخشنامه 5090

----------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (45) : (نامه شماره 27565)

در خصوص : گواهی خالص مطالبات قطعی تأیید شده قراردادها

----------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (46) : (نامه شماره 27673)

در خصوص : مصالح پای کار در قراردادهای سرجمع که براساس ماده 48 شرایط عمومی پیمان خاتمه می یابند

----------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (47) : (نامه شماره 27337)

نحوه محاسبه بهای تهیه، ساخت و نصب پنجره های u.p.v.c

----------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (48) : (نامه شماره 28526)

نحوه محاسبه مصالح پای کار در بخشنامه ارز

----------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (49) : (نامه شماره 28097)

استفاده از بخشنامه جبران آثار ناشی از افزایش نرخ ارز

----------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (50) : (نامه شماره 29337)

اشکالات قانونی آئین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکتریکی دولت در خصوص برگزاری مناقصات پروژه های عمرانی

----------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (51) : (نامه شماره 29846)

نحوه محاسبه صورت وضعیت تعدیل

----------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (52) : (نامه شماره 29988)

ضریب تعدیل منفی

----------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (53) : (نامه شماره 29910)

لازم الاجرا بودن دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات

----------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسش و پاسخ (54) : (نامه شماره 29989)

بخشنامه مابه التفاوت فولاد

 

مکاتبات و پرسش و پاسخ کانون سراسری