استعلام کانون از معاونت نظارت راهبردی پیرو مکاتبات ۱۹۸۲۰ و ۱۹۹۶۰ :

توسط ۱۳۹۷-۰۵-۲۳پرسشهای بی پاسخ