ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه

توسط ۱۳۹۴-۰۵-۰۴بخشنامه‌ها