خدمات اعضاء
خدمات اعضاء
دانلود فهرست‌بها
دانلود فهرست‌بها
انجمن‌های استانی
انجمن‌های استانی
سمینار و همایش‌
سمینار و همایش‌

اعضای هیأت مدیره

اسامی هیأت مدیره و بازرسان کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران انتخابات دوره هفتم کانون سراسری مورخ ۹۶/۵/۷

**   اعضاء اصلی هیأت مدیره :

 ۱-  آقای مهندس حمید رضا سیفی                    رئیس

 ۲-  آقای مهندس مجتبی بخشی پور                   نائب رئیس

 ۳-  آقای مهندس محمد حسین فدایی                  دبیر 

 ۴- آقای مهندس علی بهرامعلی نژاد                  منشی

 ۵- آقای مهندس مهدی روحانی                       خزانه دار

 ۶ – آقای مهندس حسن سعادتمند                     عضو اصلی

 ۷- آقای مهندس علی باقر طاهری                     عضو اصلی

 

**   اعضاء علی البدل هیأت مدیره :

۱- آقای دکتر احمد مرادپور

۲- آقای مهندس سید محمد موسوی طباطبائی

 
**   بازرسان اصلی :

۱- آقای مهندس حمید بیات

۲- آقای مهندس عزیز حوصله دار صابر